Systematisk kvalitetsarbete på vår förskola

Systematiskt kvalitetsarbete är i vår verksamhet kopplat till pedagogisk dokumentation och reflektion som en möjlighet för utveckling. Pedagogisk dokumentation handlar bland annat att följa upp arbetet med barnen genom att analysera våra observationer från arbetet med barnen. Genom uppföljning och utvärdering av verksamheten kan vi

  • Få syn på arbetssätt och utveckla våra arbetsprocesser.
  • Organisera för utveckling
  • Effektivt bedöma kvaliteten
  • Identifiera vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla och förbättra kvaliteten
  • Utvärderingsmetoderna ska omfatta läroplanens värderingar och intentioner

Det finns inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inga fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att följa upp och utvärdera verksamheten. Barnen ska vara delaktiga och deras röster ska lyftas fram. Verksamheten ska bedrivas med ett tydligt barnperspektiv och föräldrar ska ha inflytande. Systematiskt kvalitetsarbete ska ske både på avdelningsnivå och på enhetsnivå.

Avdelningsnivå

Varje vecka genomförs avdelningsreflektion där arbetslagen använder områdets gemensamma reflektionsprotokoll för att säkerställa reflektionen och analysen kring varje barns möjlighet att utvecklas i vår verksamhet. Varje dag säkerställer arbetslaget att barnens lärande och lek dokumenteras i dagrapporter samt att kontinuerliga observationer görs under veckans verksamhet. Dessa observationer och dokumentationer utgör underlag för reflektionen. Arbetslaget säkerställer dessutom att en kontinuerlig pedagogisk dokumentation förs för att kommunicera olika lärprocesser till barnen, närstående vuxna samt förskolans pedagoger.

Enhetsnivå

Vi har varje läsår ett pedagogiskt årshjul som säkerställer systematiken i kvalitetsarbetet. Genom kontinuerliga uppföljningar av det pågående arbetet säkerställer vi enheternas kvalitet. På varje APT reflekterar vi och analyserar vi olika processer kopplat till vår verksamhet och barns lärande.

Områdesnivå

Via gemensamma nätverk och planeringsdagar synliggör vi avdelningarnas och enheternas reflektionsprocesser för varandra. Genom detta säkerställs ett kollegialt utbyte mellan enheterna och vi stärker varandras utvecklingsarbete, detta bidrar även till att likvärdigheten i verksamheterna synliggöras så att alla barn i våra verksamheter får ta del av de utvecklingsprocesser som pågår.

Verktyg för självskattning

Vi använder oss av olika verktyg för att skatta vår kvalitet och synliggöra utvecklingsområden. Med hjälp av kvalitetsindikator och funktionell kvalitet gör vi delårsanalyser samt kvalitetsanalyser. Detta sker både på avdelningsnivå samt på enhetsnivå. I dessa analyser beskriver varje avdelning åtgärder för att höja kvalitén i verksamheten.

Utvecklingsområden

Genom den pedagogiska dokumentationen och den kontinuerliga reflektionen och analysen i det systematiska kvalitetsarbetet identifierar vi utvecklingsområden inför kommande verksamhetsplanering.